Računovodske storitve

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne in pomožnih knjig (knjiženje, kontiranje, pregled pravilnosti dokumentov: izdani in prejeti računi, transakcijski račun, blagajniško poslovanje, materialno poslovanje, osnovna sredstva, analitično evidentiranje odhodkov in prihodkov, spremljanje terjatev in obveznosti)
 • vodenje obračuna davka na dodano vrednost za posamezna davčna obdobja, predložitev rekapitulacijskega poročila, poročilo o dobavah ( 76.a člen )
 • obračunavanje plač, zagotavljanje evidenc in izdelava obrazcev glede na zakonske predpise v zvezi s plačami; obračun nadomestila plač za refundacijo boleznine ali odsotnosti zaradi nege nad 30 dni; sestavljanje poročila zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • vodenje in obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, najemnine, obresti
 • izdelava celebrity sextapes medletnih, letnih poročil in obrazcev za statistične potrebe ter za javno objavo (AJPES)
 • sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih do iphone porn tujine
 • obračun davka iz dohodka pravnih oseb, napoved davka iz dejavnosti samostojnega podjetnika za davčne in druge namene, mom sex letno poročanje Davčni upravi RS o izplačilih fizičnim osebam idr.
 • spremljanje davčnih in drugih novosti ter zithromax online obveščanje strank

Svetujemo adult anime glede pravilnega sestavljanja izvirnih knjigovodskih listin naročnika in predaje urejene dokumentacije računovodskemu servisu:

 • priprava izdanih računov za knjiženje (ali vsebujejo izdani računi vse predpisane elemente; ali so računi izdani pravočasno in za vsak opravljen promet blaga oziroma storitev; ali so za prejete predujme pravočasno izdani računi za predujme; ali je naročnik v obračunskem obdobju imel porabo blaga in storitev v zasebne namene zaposlenih ter lastno rabo; ureditev izdanih računih po zaporednih porn cartoon številkah)
 • priprava prejetih računov za knjiženje (vsebinska in računska kontrola knjigovodske listine; ali listina vsebuje vse elemente, predpisane z Zakonom o davku na dodano vrednost; predložitev ustreznih listin k prejetim računom -dobavnice, prevzemni dokumenti, carinske deklaracije; dokazovanje resničnosti nastanka poslovnega dogodka v zvezi s porabo materialov in storitev; opremljanje prejetih računov z hot lesbian porn datumom prejema računa; na računu za investicijsko nabavo navesti datum začetka uporabe opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredmetenega dolgoročnega sredstva ter predvideno dobo koristnosti; odobritev knjiženja s podpisom – likvidacija; ureditev po datumu prejema in zaporedni številki)
 • priprava potnih nalogov za knjiženje (pravilna izpolnitev potnih nalogov z obračunom potnih stroškov z vsemi prilogami na standardnem obrazcu ali na računalniškem izpisu, ki so opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi – celeb sex videos odredbodajalec, predlagatelj, prejemnik)
 • priprava blagajniške dokumentacije za knjiženje (blagajniški dnevnik ter blagajniški prejemki in izdatki – podpisanih, s priloženimi ustreznimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami)
 • priprava izpiskov transakcijskega računa (urejeno po zaporednih številkah z morebitnimi specifikacijami oziroma pojasnili, na kaj se plačilo nanaša)
 • priprava podatkov o izplačanih plačah in drugih prejemkih (podatki o bruto plači zaposlenega, razčlenjen na osnovno plačo in vse dodatke, ki pripadajo zaposlenemu na podlagi zakona in KP; podatki o skupni delovni dobi, izjave o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, podatki o sodnih in administrativnih prepovedih ter drugi podatki, ki so potrebni za gay porn videos pravilen obračun plače, stimulacije, bonitete ipd.)
 • izdajanje cartoon porn videos ustreznih sklepov o računovodskih usmeritvah, skladno z določbami standardov